Monogamie seriala
permisiunea indivizilor de a deține un numar de parteneri matrimoniali consecutivi

Individualismul afectiv
formarea legăturilor maritale pe baza selecției personale, condusă de atracția sexuală sau dragostea romantică

Poliandria
căsătoria femeii cu mai mulți bărbați

Poliginia
căsătoria bărbatului cu mai multe femei

Poligamia
căsătoria cu mai multe persoane în același timp

Monogamia
căsătoria dintre două persoane adulte

Familie largita
compusă din perechea de soți și copii lor cât și din alte rude apropiate, care locuiesc în aceași gospodărie

Nucleu familial
este alcătuit din doi adulți care locuiesc împreună cu proprii lor copii sau adoptați

Casatorie
recunoaștere socială și legală, o uniune sexuală aprobată între doi indivizi adulți; legătura căsătoriei lărgește aria relațiilor de rudenie

Rudenie
relații între indivizi, stabilite fie prin căsătorie, fie prin descendență, care întemeiază legăturile de sânge

Familie
grup de persoane legate direct prin relații de rudenie, ai cărei adulți își asumă responsabilitatea pentru creșterea copiilor.

Heterosexualitate
orientare în activitățile sexuale sau sentimentale față de o persoană de sex opus

Homosexualitate
orientare a activităților sexuale sau a sentimentelor către o persoană de același sex

Socializarea genului
presupune învățarea rolurilor de gen prin intermediul factorilor sociali, cum ar fi familia și factorii mediatici

Genul
privește diferențele psihologice, sociale și culturale dintre bărbați și femei

Industrializare
apariția producției cu ajutorul mașinii, bazată pe folosirea unor resurse de putere neînsuflețite (cum ar fi aburul, sau electricitatea)

Psihanaliza
tehnica psihoterapiei inventată de Sigmund Freud; sistemul intelectual al teoriei psihologice concepute de Freud

Etnocentrism
întelegerea ideilor sau a practicilor unei alte culturi, din punctul de vedere al propriei culturi; judecățile etnocentrice nu pot să își dea seama de adevăratele calități ale altor culturi

Sociobiologia
abordarea care încearcă să explice atât comportamentul animalelor cât și pe cel al ființelor umane din punctul de vedere al principiilor biologice

Anomie
stare de inutilitate sau disperare provocată de viața socială modernă

Sociologie
studiul grupurilor și al societăților umane, care pune un accent deosebit pe analizarea lumii industrializate. Sociologia face parte dintr-un grup de științe sociale, care includ de asemenea antropologia, științele ...

VISA
Visa este una dintre cele mai mari instituţii finanaciare internaţionale emitente de carduri şi unul dintre cele mai mari sisteme de plată. Asemănător instituţiei Europay/MasterCard nici Visa nu emite individual car...

Uzucapiune
Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea lui o anumită vreme.

TVA
Taxa pe Valoarea Adăugată - este o taxa generală pe consum aplicată ca taxă la bunuri şi servicii. Această taxă se aplică, în general, tuturor activităţilor comerciale care implică producţia şi distribuţia ...

Transfer intrabancar
Transfer care se realizează către beneficiari ce au conturi deschise la OTP Bank.

Transfer interbancar
Transfer care se realizează către beneficiari care au conturi deschise la bănci diferite de OTP Bank.

Token
Dispozitiv special care generează un cod unic format din opt cifre pe baza unui algoritm securizat. Acest dispozitiv este utilizat pentru identificare în vederea utilizării serviciului OTPdirekt.

Titluri de stat
Instrumente de credit emise de autorităţile publice centrale pentru procurarea de resurse cu caracter temporar şi rambursabil în scopul acoperirii deficitului bugetar sau pentru nevoi de trezorerie.

SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication :reţea de comunicare interbancară internaţională pe suport electronic, care are la bază un schimb de mesaje standard (instrucţiuni de transfer) între bănci.

Swap
Swap este operaţiunea de vânzare şi cumpărare în acelaşi timp a aceleiaşi sume în două valute diferite, având decontări la cursurile şi datele stabilite la încheierea tranzacţiei. La baza operaţiunii de swap...

Sucursala
Sucursala este o unitate operatională fără personalitate juridică aparţinând unei instituţii de credit, care efectuează în mod direct toate sau doar unele dintre activităţile instituţiei. Sucursala dispune de o...

Solvabilitate
Capacitatea unei persoane / companii de a-şi onora datoriile/plăţile la scadenţa acestora.

Scrisoare de garantie bancara
Reprezintă un instrument de garantare a condiţiilor contractuale ,un înscris prin care un garant (o bancă), se obligă să plătească o sumă de bani creditorului unui debitor, în eventualitatea în care acesta din u...

Scoring
Scoringul este o grilă pe care, în urma unor răspunsuri, solicitantului i se dă un punctaj. În funcţie de acest punctaj acesta poate obţine sau nu creditul. Sistemul credit-scoringului arată valorile formulate asem...

Scontare
Scontarea reprezintă o operaţiune de cumpărare de către bancă a efectelor de comerţ deţinute de clienţii ei în schimbul acordării creditului de scont şi reţinerii de către bancă a unei sume reprezentând dob...

Schimb valutar 1
Schimbul valutar este schimbul dintre valutele diferite între ele, existente pe piaţa monetară.

Scadenta
Data limită în care obligaţia de plată a beneficiarului devine exigibilă – cel mai târziu la această dată fondurile respective trebuie să intre în contul creditorului.

ROBOR
ROBOR înseamnă rata dobânzii pentru depozitele plasate în RON. Conform Normei BNR nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, modificată prin Norma nr.14/01.11.2007, Banca Naţională a României p...

Riscul reputational
Pierderea neaşteptată ce poate surveni în urma impactului asupra reputaţiei unei instituţii.

Riscul lipsei de lichiditate
Riscul necorelării scadenţelor dintre posturile de activ şi cele de pasiv. În situaţia în care creditele şi dobânzile nu sunt rambursate conform planului, banca se confruntă cu nevoi de lichiditate pe termen scurt...

Riscul de insolvabilitate
Riscul de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru acoperirea unor eventuale pierderi. Această situaţie apare în momentul în care o bancă işi dezvoltă prea mult activitatea sau işi asumă riscuri mari în ...

Riscul de curs de schimb
Riscul evoluţiei nefavorabile a rezultatelor ca urmare a creşterii preţului devizelor.

Risc operational
Riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activitati interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme necorespu...

Risc juridic
Componentă a riscului operaţional care apare ca urmare a neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale sau contractuale care afectează negativ situaţia instituţiei de credit.

Risc de schimb valutar
Apare în situaţia în care nu există o armonizare între moneda împrumutului şi cea în care sunt denominate veniturile împrumutatului.

Risc de creditare
Pierderea pe care o poate suporta o bancă în situaţia în care unul dintre debitorii săi nu işi indeplineşte obligaţiile stabilite prin contract.

Rezerva minima obligatorie RMO
Suma pe care fiecare bancă este obligată să o păstreze într-un cont deschis la banca centrala. Aceasta este calculată prin aplicarea cotei sau ratei rezervei minime obligatorii (procent stabilit de banca centrala) la...

Revolving
Credit cu reînnoire automată. Rambursările din credit nu diminuează limita iniţial aprobată dând dreptul la trageri suplimentare fără depăşirea plafonului iniţial aprobat, în termenul de validitate al acestuia.

Refinantare
Procedura prin care o persoană contractează un nou credit în scopul stingerii a unui credit deja existent. Noul credit obţinut oferă condiţii mai avantajoase: perioada mai mare, uneori o sumă suplimentară, o dobân...

Rating
Ratingul este un calificativ acordat unei bănci, companii, economii nationale pentru aprecierea riscului aferent operaţiunilor sale pe pieţele financiare sau riscului investiţional. Evaluarea respectivă este efectuat...

Rata fluctuanta
În cazul solicitării unui credit există posibilitatea de a alege tipul de rată dorită. Dacă rata este fluctuantă este posibil să fie mai mare în primele luni şi să scadă treptat, să fluctueze în funcţie de e...

Rata fixa
În cazul solicitării unui credit există posibilitatea de a alege tipul de rată dorită. Dacă această este fixă, va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă.

Rambursare in avans
Inapoierea integrală sau parţială a sumei contractate prin credit înainte de ultima rambursare a ratei de credit. În acest caz se percepe un comision de rambursare anticipată care este aplicat la suma rambursată în...

Rambursare
Restituirea, înapoierea creditului contractat de către debitor, într-o anumită perioadă de timp stabilită în momentul acordării creditului.

Procentul maxim de finantare
Suma maximă finanţată de către bancă exprimată procentual din totalul sumei necesare finalizării operaţiunii.

Procedura
Procedura reprezintă documentele, operaţiunile primare şi auxiliare de îndeplinit pentru desfăşurarea unei activităţi, responsabilităţile fiecărei persoane, precum şi interacţiunea între responsabilităţi ş...

Private Banking
Serviciul de private banking cuprinde oferte promoţionale la credite şi depozite, pachete de produse, carduri cărora le sunt asociate diferite facilităţi, existenţa unui "bancher personal".

POS
POS înseamnă punct de vânzare (point of sale), loc unde au loc tranzacţii comerciale. Un alt termen echivalent este EPOS care reprezintă un punct de vânzare electronic.

PIN
Număr de identificare personal; este un numar unic, format din patru cifre, alocat de către emitent titularului de card şi care care îi conferă acestuia din urmă siguranţă în accesarea terminalului bancar şi care...

Perioada de gratie
Este perioada în care solicitantul creditului nu are obligaţia de a rambursa ratele aferente creditului ci plăteşte numai dobânda pentru suma imprumutată.